Mobilni izbornik Tražilica

Digitalna zrelost škola

Digitalna zrelost škola je koncept koji, zbog sve veće važnosti tehnologije, sve više dobiva na značaju u modernom obrazovnom sustavu. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u školama više se ne oslanja samo na entuzijastične pojedince, već se planira i implementira na razini škole kao organizacije, u skladu s politikama na lokalnoj i državnoj razini. Europska komisija je prepoznala važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sustavno potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sustavno se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.

Digitalno zrele škole*, kako je definirano u sklopu programa e-Škole, su škole na visokom stupnju integriranosti IKT-a u život i rad škole. U digitalno zrelim školama usustavljen je pristup korištenju IKT-a u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Takva škola djeluje u podržavajućem okružju, s adekvatnim sredstvima, koja ne uključuju samo financijska sredstva već i adekvatno opremljene učionice, kabinete, djelatnike i učenike IKT opremom. Digitalno zrele škole pristupaju sustavno razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, a odgojno-obrazovni djelatnici koriste IKT za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima. Razvijena je suradnja između djelatnika i učenika te suradnja škole i drugih dionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga, što uključuje sudjelovanje škole u projektima vezanim uz primjenu IKT-a.

Kako bi digitalno zrele škole u Hrvatskoj postale održive, također i ustanove u sustavu obrazovanja koje rade sa školama, uključujući i osnivače škola (gradove i županije), agencije i ustanove u sustavu MZO-a (Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, CARNet), kao i samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebaju sustavno podržavati integraciju IKT-a u život i rad škole, kao i biti međusobno umreženi, adekvatno opremljeni i educirani, s uspostavljenim online komunikacijskim i kolaboracijskim kanalima.

U sklopu programa e-Škole razvija se okvir digitalne zrelosti škola, dokument koji definira područja i razine digitalne zrelosti škola, a usklađen je s Europskim okvirom za digitalno zrele obrazovne institucije. Hrvatski okvir digitalne zrelosti škola sastoji se od pet područja i pet razina digitalne zrelosti škola.

Digitalno neosviještene Digitalne početnice Digitalno osposobljene Digitalno napredne Digitalno zrele
Vodstvo, planiranje, i upravljanje
IKT u učenju i poučavanju
Razvoj digitalnih kompetencija
IKT kultura
IKT infrastruktura

 

Slika 1. Područja i razine digitalne zrelosti škola

Okvir digitalne zrelosti škola prvi je korak na koji se nadovezuju drugi elementi sustava digitalne zrelosti škola u programu e-Škole, a koji se razvijaju u skladu s Okvirom digitalne zrelosti škola:

  • Samovrednovanje digitalne zrelosti škola
  • Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola
  • Podrška školama u digitalnom sazrijevanju.

Slika 2. Sustav digitalne zrelosti škola

Samovrednovanjem će škola dobiti povratnu informaciju o trenutnom stanju svoje digitalne zrelosti i upute o mogućim koracima kojima bi se digitalna zrelost razvijala. U okviru pilot-projekta svrha je samovrednovanja i utvrditi početno stanje digitalne zrelosti svih uključenih škola, kako bi se mogao pratiti njihov napredak i kako bi se planirali oblici podrške koji su školama najpotrebniji. Samovrednovanje se obavlja putem online upitnika.

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola bit će provedeno tijekom trajanja pilot projekta na određenom broju škola uključenih u pilot projekt. Više informacija o tome bit će naknadno dostupno.

Škole koje sudjeluju u programu e-Škole dobit će namjensku podršku u digitalnom sazrijevanju. Škole će dobiti predloške dokumenata na temelju kojih će izraditi strateške dokumente, planove i politike za sustavnu integraciju IKT-a u život i rad škole. Ravnatelji će kroz konzultacije dobiti dodatnu pomoć u izradi ovih dokumenata i njihovoj implementaciji. Napominjemo da su sve aktivnosti prema školama u programu e-Škole usmjerene digitalnom sazrijevanju škola. Uloga i doprinos škola u tom procesu je ključan – digitalno sazrijevanje škola je moguće samo ako škole iskoriste taj poticaj.
* U nekim školama u Hrvatskoj i svijetu pojedinci pa čak i cijeli kolektivi na inovativan i kreativan način koriste IKT u svrhu poboljšanja nastavnog procesa, povećanja digitalne kompetencije učenika, kao i u druge svrhe. Međutim, to ne znači odmah da su te škole digitalno zrele. Da bi škola bila sigurna na kojoj je razini digitalne zrelosti treba provesti propisani postupak vrednovanja u skladu s okvirom digitalne zrelosti škola.