Najčešće postavljena pitanja

Osnovne informacije o projektu

Koje škole se mogu uključiti u projekt e-Škole?

U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu “e-Škole”. Navedeno se odnosi na sve škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili vjerska zajednica, budući da čine dio organiziranoga javnog obrazovnog sustava financiranog od države.

Kako se škola može uključiti u projekt e-Škole?

CARNET je sredinom 2019. godine putem e-pošte kontaktirao ravnatelje svih gore navedenih škola, nakon čega su ravnatelji škola putem web obrasca i kvalificiranog digitalnog potpisa CARNET-u predali Zahtjev za uključenje škole u projekt. U isto vrijeme svim osnivačima dostavljen je Ugovor o sudjelovanju u projektu “e-Škole”. Nakon potpisa ugovora, škole ulaze u projekt.

Što škola dobiva ulaskom u projekt e-Škole?

Ulaskom u projekt škole dobivaju sljedeće:

 • izgradnju lokalne računalne mreže škole sukladno planu projekta
 • opremanje zaposlenika škole koji sudjeluju u projektnim aktivnostima osobnim uređajem
 • opremanje odabranih učionica u školi opremom prema planu projekta
 • korištenje e-usluga prema planu projekta
 • korištenje e-sadržaja razvijenih u projektu (digitalni obrazovni sadržaji, scenariji poučavanja i slično)
 • edukaciju zaposlenika škole za korištenje e-usluga, e-sadržaja i primjenu IKT-a u obrazovanju, upravljanju i drugim procesima u školi.

Koje su obaveze škola u projektu?

Škola se obvezuje:

 • u projektne aktivnosti uključiti kolektiv škole sukladno potrebama projekta, što će koordinirati ravnatelj kao voditelj projektnih aktivnosti na školi
 • omogućiti izvođenje radova potrebnih za spajanje škole u CARNET mrežu, za uspostavu lokalne računalne mreže škole te radove za opremanje učionica
 • osigurati adekvatne strujne instalacije sukladno izvedbenom projektu izgradnje školske mreže kao preduvjet za izvođenje radova i uređenje prostora nakon izvedbe radova
 • omogućiti učenicima spajanje na mrežu škole vlastitim uređajima u skladu s CARNET-ovim preporukama
 • supotpisati s CARNET-om i izvođačem radova primopredajni zapisnik nakon završetka radova i opremanja škole nakon čega škola postaje korisnik opreme i dužna je postupati s njome pažnjom dobrog gospodarstvenika
 • osigurati da zaposlenici škole koriste dodijeljene osobne uređaje i računalnu opremu u učionicama u svakodnevnom radu
 • organizirati raspored korištenja računalne učionice opremljene u projektu na način da je mogu koristiti svi nastavnici kako bi se učionica optimalno koristila u svrhu za koju je i namijenjena
 • čuvati opremu s pažnjom dobrog gospodarstvenika i poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu predmetne IT opreme od mogućih prirodnih nepogoda i katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama
 • koristiti e-usluge prema planu projekta
 • osigurati da zaposlenici primjenjuju e-sadržaje razvijene u projektu (digitalni obrazovni sadržaji, scenariji poučavanja i slično) u provedbi nastave
 • osigurati da zaposlenici škole obuhvaćeni projektom iz programa ponuđenih obrazovnih aktivnosti odaberu i aktivno sudjeluju u edukacijama i događajima namijenjenim sustavnom razvoju njihovih digitalnih kompetencija kao i ostalih vještina za korištenje digitalnih tehnologija
 • osigurati održavanje najmanje tri radionice godišnje u svojim prostorima na kojoj će obavezno sudjelovati minimalno 15 djelatnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) Škole, iznimke su škole koje imaju manje od 31 zaposlenih odgojno-obrazovnih radnika, a u kojima je potrebno sudjelovanje najmanje 50% odgojno-obrazovnih radnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) škole.
 • omogućiti sudjelovanje zaposlenika i učenika (te osigurati prethodnu pisanu suglasnost roditelja) u istraživanjima u sklopu projekta te uključiti provođenje istraživanja u Godišnji plan i program rada škole
 • osigurati da zaposlenici škole sudjeluju u procesu evaluacije projektnih aktivnosti i rezultata
 • dostaviti CARNET-u sve informacije potrebne za administraciju i izvještavanje na projektu
 • u koordinaciji s CARNET-om aktivno sudjelovati u diseminaciji informacija o projektu.

Koja je uloga i obaveza osnivača u projektu?

Podrška osnivača školama u projektu neophodna je radi održivosti projekta. Obaveze koje osnivač preuzima potpisom ugovora su sljedeće:

 • imenovati stručnjaka za tehničku podršku i osigurati sredstva za financiranje njegovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u projektu kontinuirano za vrijeme i nakon završetka provedbe projekta
 • u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishoditi dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta
 • u svom poslovno-informacijskom sustavu osigurati funkcionalnost za razmjenu podataka s CARNET-ovim sustavom za informatizaciju poslovanja ustanove (CARNET sigma)
 • nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Što radi stručnjak za tehničku podršku (STP)?

Stručnjak za tehničku podršku (STP) pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom helpdesku. To je osoba kojoj se učitelji i nastavnici mogu obratiti u slučajevima kada npr. imaju problema sa spajanjem na školsku mrežu ili sa laptopom, pametnim ekranom ili učeničkom opremom. Ukoliko se radi o kvaru opreme on ga prijavljuje helpdesku, ako se radi o poteškoći koju on može otkloniti, također se može obratiti helpdesku za pomoć pri njenom otklanjanju. Stručnjaci za tehničku podršku trebaju imati  kompetencije i znanja koje možete pronaći na poveznici, a u okviru projekta za njih će biti organizirana i edukacija vezana uz specifičnosti isporučene opreme, mreža i sustava. Također su pretplaćeni na CARNET-ove mailing liste putem kojih dobivaju informacije od CARNET-a te mogu razmjenjivati iskustva s drugim kolegama.

Idealno bi bilo da je STP na raspolaganju učiteljima i nastavnicima u školi tijekom cijelog radnog vremena, no ako to nije moguće, onda bi trebao dolaziti u određeno vrijeme na nekoliko sati barem jednom tjedno te biti na raspolaganju putem e-maila i telefona.

Za osobe koje pružaju tehničku podršku školama, odnosno stručnjacima za tehničku podršku, administratorima resursa u školama te svim drugim osobama koje jesu ili će biti angažirane na održavanju funkcionalnog mrežnog sustava u školama, a kako bi se što bolje upoznali s implementiranim sustavom na operativnoj razini dostupni su Priručnici o mrežnoj opremi i sustavu za upravljanje i nadzor mreže:

Digitalni priručnik – mrežno rješenje Cisco
Digitalni priručnik – mrežno rješenje Fortinet

Sklapa li škola s CARNET-om ugovor o sudjelovanju u projektu?

Sve škole temeljem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja imaju status članice CARNET-a i s CARNET-om su sklopile Ugovor o članstvu. Članak 4. tog ugovora kaže kako su ugovorene strane suglasne da CARNET ima pravo donositi odluke i preporuke u vidu pisanih naputaka, koje službeno objavljuje na adresi: http://www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumenti/cda_dokumenti

Škole su se u članku 5. istog ugovora obvezale uvažavati u cijelosti i primjenjivati ove pisane naputke. Stoga je CARNET donio dokument CDA 0062 Odluka o sudjelovanju škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Dakle, nema potrebe za sklapanjem posebnog ugovora o sudjelovanju u projektu između škola i CARNET-a.

Što je to kvalificirani digitalni potpis?

Kvalificirani digitalni potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014) ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis, a CARNET ga uvodi u poslovanje sa školama kako bi se digitalno transformirali poslovni procesi škola. Kvalificirani elektronički potpis uveo se pri slanju Zahtjeva za uključenje škola u projekt e-Škole no moći će se koristiti za sve ostale obrasce i dopise koje je škola do sada slala CARNET-u poštom putem dopisa s potpisom i pečatom (obrasci za imenovanje administratora imenika, resursa, e-Dnevnika, zahtjev za uključenje u e-Dnevnik, zahtjev za izdavanjem dodatnog korisničkog računa i sl.). Kvalificirani digitalni potpis ravnatelji škola moći će koristiti i za druge potrebe škola.

CARNET izvršava osobnu identifikaciju ravnatelja škola, nakon čega im se isporučuju čitači kartica, kartice za digitalni potpis i pinovi.

Koja je razlika između projekta e-Škole i Škole za život?

Oba projekta provode se u sustavu obrazovanja. e-Škole provodi CARNET, ustanova iz sustava MZO-a, a Škole za život MZO.

Oba projekta su komplementarna i međusobno se nadopunjuju, a pri planiranju se vodi briga da ne bi došlo do preklapanja istih aktivnosti i dvostrukog financiranja. Iz tog razloga su u prvoj fazi nabavljani laptopi za učitelje i nastavnike koji predaju u razredima obuhvaćeni reformom odnosno Školom za život.

U okviru oba projekta isporučuje se IKT oprema, pri svakoj isporuci opreme i CARNET i MZO obavještavaju ravnatelje škola ili imenovane predstavnike o namjeni opreme, stoga treba pratiti obavijesti. Sve aktivnosti i pojedinosti oba projekta opisana su na web stranicama projekta www.e-skole.hr i skolazazivot.hr, a posebice dio s pitanjima i odgovorima, odnosno često postavljena pitanja. Za dodatna pitanja na raspolaganju je i CARNET-ov helpdesk na helpdesk@skole.hr te MZO na kurikulum@mzo.hr.

Mreža

Kada su započele prve projektne aktivnosti u projektu?

Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su u siječnju 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža na prvih 150 lokacija škola.

Što znači projektiranje lokalne mreže na školi?

U projektiranju škola, arhitekti i projektanti dolaze na lokaciju i rade snimku postojećeg stanja. Snimka postojećeg stanja uključuje postojeću lokalnu računalnu mrežu, arhitektonski opis i građevinska svojstva škole u dovoljnoj mjeri za izradu kvalitetnog Projektnog zadatka (tlocrt svakog kata škole s oznakom prostorija, postojećih komunikacijskih ormara, novih komunikacijskih ormara, učionica koje će biti opremljene u sklopu projekta i postojećim prihvatom veze). Ravnatelj škole potpisuje Projektni zadatak te tako potvrđuje parametre koje je dogovorio s projektantima, smještaj novih komunikacijskih ormara i učionica koje će biti opremljene u sklopu projekta. Nakon toga, projektanti izrađuju Glavni izvedbeni projekt prema kojemu će se graditi lokalna računalna mreža škole.

Koje lokacije škola su obuhvaćene projektiranjem?

Projektiranje obuhvaća sve matične škole, područne škole s 30 i više učenika te dodatne lokacije škola na kojima se odvija nastava (a ispunjavaju odgovarajući kriterij za provođenje projektnih aktivnosti).

Hoće li područne škole s manje od 30 učenika biti opremane u projektu?

Za ove lokacije neće se projektirati lokalna mreža, već se lokalna mreža osigurati po nekom drugom modelu, poput pokućnog interneta.

Kako je organizirano projektiranje lokalnih mreža škola?

Projektiranje je započelo u siječnju 2019. i traje do srpnja 2021. godine. U njega će biti uključeno oko 1500 lokacija škola. Projektiranje je podijeljeno u 10 faza, svaka faza traje tri mjeseca i uključuje 150 lokacija škola.

Što škola mora pripremiti za dolazak projektanata?

Prilikom projektiranja, dobavljači će od škole tražiti informacije vezane za postojeću lokalnu računalnu mrežu što uključuje postojeće komunikacijske ormare, postojeću aktivnu mrežnu opremu i mjesto prihvata postojeće veze. Za sada, potrebno je razmisliti o potencijalnim prostorijama (učionicama) za opremanje interaktivnom računalnom opremom i potencijalnim prostorijama za smještaj novog glavnog komunikacijskog ormara (uzimajući u obzir razinu buke koju proizvodi ormar i mrežna oprema unutar njega). Broj novih ormara će ovisiti o veličini škole. Naravno, sve će još biti dogovoreno i objašnjeno prilikom obilaska škole od strane projektanta.

Kada je počela izgradnja lokalnih mreža na školama?

Nakon završetka projektiranja započinje izgradnja lokalne mreže prema Glavnom izvedbenom projektu koji su izradili projektanti. Izgradnja lokalnih mreža odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi u školu dolaze izvođači koji postavljaju kablove i ormare za bežičnu mrežu. Ta faza naziva se kabliranje, odnosno pasiva, jer se postavlja pasivna mrežna oprema. Kabliranje je podijeljeno u 10 faza, svaka faza traje tri mjeseca i uključuje 150 lokacija škola.

U drugoj fazi postavlja se aktivna mrežna oprema – aktiva. Nakon postavljanje opreme, škola će dobiti funkcionalnu bežičnu mrežu škole. Ova faza traje od jeseni 2020. do kraja 2021. godine. 

Što škola treba pripremiti za prvu fazu izgradnje mreže (za polaganje kablova - pasive)?

Obaveza škole je, za potrebe instalacije nove opreme, osigurati niskonaponske priključke prema tipu i poziciji opreme te priključak za izjednačenje potencijala novougrađenih razdjelnika i opreme koji su definirani Projektnim zadatkom.

Sve detaljnije informacije o obavezama škole prije početka radova nalaze se u Projektnom zadatku koji projektanti dostavljaju u školu po završetku projektiranja i snimke stanja.

Što ako škola već ima funkcionalnu bežičnu lokalnu mrežu?

Bez obzira na funkcionalnu bežičnu lokalnu računalnu mrežu, projektant će snimiti stanje postojeće mreže i utvrditi može li se i u kojoj mjeri iskoristiti postojeći sustav kabliranja (pasiva) te na osnovu toga napraviti Glavni izvedbeni projekt. Školama s funkcionalnom bežičnom mrežom zamijenit će se stara mrežna oprema s novom opremom. Nova oprema nabavljena kroz projekt mora biti implementirana kako bi se omogućio jedinstveni centralni sustav za upravljanje i nadzor lokalne računalne mreže, sustavno praćenje digitalne zrelosti škola, prijava korisnika na mrežu kroz jedinstveni autentifikacijski sustav i ostale funkcionalnosti koje će škole dobiti projektom.

Nova školska računalna mreža, s naglaskom na bežičnom pristupu, dizajnirana je sukladno različitim funkcionalnim zahtjevima koji su usklađeni sa svim projektnim aktivnostima. Implementacijom e-Škole bežične mreže osigurava se održivost izgrađene infrastrukture na duži vremenski period (više od pet godina). Sustav se bazira na centraliziranom i pojednostavljenom upravljačko-nadzornom sloju, uz implementaciju kompleksnijih mrežnih servisa u CARNET “oblaku”. Jedna od primarnih uloga nove mreže je sveobuhvatna pokrivenost bežičnim signalom cijele školske zgrade uz postavljene zahtjeve za mrežnim performansama u svakoj učionici (više od 60 simultanih konekcija, mrežna propusnost po konekciji, kašnjenje i sl.).

Zašto izgradnja lokalnih mreža na školama tako dugo traje?

Projektiranje i izgradnja bežične mreže na školama obuhvaća oko 1500 lokacija škola, na kojima radovi trebaju biti završeni do kraja 2021. godine. To je izuzetno kratak rok za ovako velik broj lokacija, jer na tržištu ne postoji dovoljno izvođača koji bi mogli odraditi ovaj posao u kraćem roku.

 

Kada škole mogu očekivati implementaciju aktivne mrežne opreme?

Kako bi aktivna mrežna oprema bila implementirana, škola treba biti isprojektirana te u školi treba biti postavljena pasivna mrežna oprema (pasiva). Nakon što se postavi aktivna mrežna oprema, škola ima funkcionalnu bežičnu mrežu.

Postavljanje aktivne mrežne opreme započelo je u studenome 2020. godine na prvih 750 škola na kojima je ugrađena pasivna mrežna oprema.

Što podrazumijeva implementacija aktivne mrežne opreme?

Nakon završetka projektiranja i izgradnje pasivnog dijela lokalne mreže prema Glavnom izvedbenom projektu (GIP), temeljem Dokumentacije izvedenog stanja (DIS), u školama se postavlja aktivna mrežna oprema. Implementacija aktivne mrežne opreme odnosi se na postavljanje bežičnih pristupnih točaka, usmjerivača i preklopnika. Radovi na implementaciji aktivne mrežne opreme traju otprilike dva do pet dana, ovisno o veličini škole, a škola će o terminu radova biti obaviještena najmanje dva tjedna prije dolaska izvođača na lokaciju.

Je li programom e-škole predviđena edukacija o mrežnoj opremi?

U okviru implementacije aktivne mrežne opreme održat će se edukacija stručnjaka za tehničku podršku. Edukacijom će se STP-ovi upoznati s implementiranom mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže. Stručnjaci za tehničku podršku pravovremeno će zaprimiti poziv na edukaciju od organizatora (dobavljača) i upute za pristupanje putem e-pošte. Naime, zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, prvotno planirane edukacije uživo odgođene su te će se održati alternativne online edukacije o čemu će stručnjaci za tehničku podršku biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju poboljšanja epidemiološke situacije, edukacija će se održati i uživo.

Za osobe koje pružaju tehničku podršku školama, odnosno stručnjacima za tehničku podršku, administratorima resursa u školama te svim drugim osobama  koje jesu ili će biti angažirane na održavanju funkcionalnog mrežnog sustava u školama, a kako bi se što bolje upoznali s implementiranim sustavom na operativnoj razini dostupni su Priručnici i Videoupute o mrežnoj opremi i sustavu za upravljanje i nadzor mreže: 

Digitalni priručnik – mrežno rješenje Cisco
Digitalni priručnik – mrežno rješenje Fortinet
Digitalni priručnik – mrežno rješenje Cisco Meraki

Videoupute – mrežno rješenje Cisco
Videoupute – mrežno rješenje Fortinet
Videoupute – mrežno rješenje Cisco Meraki

Oprema

Kada će biti isporučena prijenosna računala za odgojno-obrazovne djelatnike?

Opremanje odgojno-obrazovnih djelatnika prijenosnim računalima odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi tijekom jeseni 2019. godine opremljeni su učitelji i nastavnici, koji predaju u razredima obuhvaćenim obrazovnom reformom, a trenutno nemaju funkcionalno prijenosno računalo. Radi se o učiteljima osnovnih škola predaju bilo koji predmet u 1. i/ili 5. razredu te učitelje Kemije, Fizike i Biologije, koji predaju u 7. razredu te o svim nastavnicima srednjih škola koji predaju u 1. razredu.

Tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. godine ravnatelji svih škola popunjavali su anketu u kojoj su naveli broj tih nastavnika te su sukladno tim podacima tijekom jeseni 2019. godine isporučena prijenosna računala školama za te nastavnike.

Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje bit će isporučena krajem 2020. godine i početkom 2021. godine.

Koju opremu škola dobiva u projektu?

Ulaskom u projekt škola dobiva bežičnu mrežu. Svaki odgojno-obrazovni djelatnik bit će opremljeni prijenosnim računalom.

Opremit će se i dvije učionice s pametnim ekranima. 

Dio škola bit će opremljen i dodatnom opremom ovisno o potrebama i željama škola.

Koliko traje garancija proizvođača za prijenosna računala za odgojno-obrazovne djelatnike?

Garancija za prijenosna računala je 5 godina, a na bateriju i miš je 12 mjeseci.

Nakon isteka jamstva, zamjena baterije se mora odraditi isključivo u ovlaštenom servisu. Nakon zamjene, jamstvo na novu bateriju se ostvaruje u tom servisu gdje je baterija ugrađena. Ukoliko se ugradi baterija u neovlaštenom servisu ili neoriginalna baterija, jamstvo se gubi na kompletan uređaj. Trošak zamjene ili popravka baterije nakon isteka jamstva snosi škola/osnivač.

Zašto se iz predviđenog broja uređaja za isporuku oduzima prijenosno računalo isporučeno u sklopu Škole za život za stručnog suradnika?

Radi se o istom izvoru EU financiranja pa bi neoduzimanje tog uređaja predstavljalo nedozvoljeno dvostruko financiranje.

Kako se prijavljuje kvar/oštećenje uređaja koje je pod garancijom?

Kvar/oštećenje prijavljuje imenovani stručnjak za tehničku podršku na adresu helpdesk@skole.hr sa sljedećim podacima:

Ustanova:
Adresa ustanove:
Kontakt osoba:
Broj mobitela i mail adresa kontakt osobe:

Detaljan opis poteškoće:

Model:
Serijski broj uređaja:
Product No/ProdID (ako je u pitanju HP uređaj):

U slučaju poteškoće s ekranom ili tipkovnicom molimo da nam u poruci pošaljete i fotografije na kojima je poteškoća vidljiva.

Ako dobavljač procijeni da se radi o fizičkom oštećenju uređaja koje nije pokriveno garancijom, škola (ili osnivač) je dužna popraviti uređaj sukladno dobivenoj ponudi od dobavljača kako bi se očuvalo petogodišnja garancija uređaja. Umjesto popravka, škola (ili osnivač) može uređaj nadomjestiti novim uređajem jednakih ili boljih karakteristika.

Što ako dođe do krađe ili gubitka uređaja?

U slučaju krađe računala, škola (ili osnivač) nije dužna nadomjestiti uređaj ako pošalje policijski zapisnik o prijavljenoj krađi.

Ako ne postoji prijava krađe ili je uređaj izgubljen, škola (ili osnivač) treba uređaj nadomjestiti novim uređajem jednakih ili boljih karakteristika te o tome obavijestiti CARNET-ov helpdesk na e-mail adresu helpdesk@skole.hr.

Na koji način odgojno-obrazovni djelatnici koriste laptope isporučene u projektu?

Odgojno-obrazovni djelatnici laptope koriste za svakodnevni rad, pripremu nastave, sadržaja, komunikaciju, on line edukacije i sl. Laptope zadužuju i nose kod kuće te ih koriste dokle god su zaposlenici škole.

Djelatnici koji rade na više škola zadužuju laptop samo u jednoj školi, a koriste je za rad u svim školama u kojima rade.

Može li škola prenamijeniti isporučene uređaje za odgojno-obrazovne djelatnike, primjerice za učionicu ili zbornicu?

Djelatnici su dužni koristiti isporučena računala u svakodnevnom radu te se ona ne smiju prenamijeniti u druge svrhe. Ovo je izuzetno važno radi poštivanja pravila provođenja EU projekta te će nadležna tijela provjeravati koristi li se sva oprema isporučena školama za namjenu za koju su EU sredstva odobrena.

Što ako škole imaju višak ili manjak prijenosnih računala nakon druge faze isporuke?

Ako škola ima višak/manjak laptopa, potrebno je da ravnatelj škole sa službene adrese pošalje točan broj računala koji su višak/manjak na adresu helpdesk@skole.hr.

Ako se radi o višku uređaja, potrebno je navesti serijski broj uređaj, kao i objašnjenje kako je došlo do viška. Ako se radi o manjku uređaja, protebno je navesti koji djelatnici nemaju prijenosno računalo (ime, prezime i OIB djelatnika).

CARNET će nakon druge faze isporuke tražiti škole da u aplikaciji za evidenciju opreme zaduže laptope odgojno-obrazovnim djelatnicima kojima su dani na korištenje. CARNET će usporediti tu evidenciju s podacima u e-Matici, vodeći računa o osobama koje rade na dvije ili više škola kako bi provjerili imaju li svi odgojno-obrazovni djelantici prijenosno računalo. Zbog toga je izuzetno važno da unos evidencije laptopa bude točan, kao i podaci u e-Matici.

Koja oprema će biti isporučena za škole, odnosno učionice?

Oprema za učionice isporučivat će se nakon završetka radova na lokalnoj mreži škole. Opremanje će se odvijati u dvije faze. Prva faza obuhvatit će opremu za 2 učionice.

U drugoj fazi pred kraj projekta bit će opremane škole koje su najviše koristile opremu i sadržaje razvijene u projektu, bile najaktivnije u projektnim aktivnostima te najviše napredovale u podizanju digitalne zrelosti svoje škole. Ove škole u određenoj mjeri moći će birati tip opreme ovisno o potrebama i planiranim aktivnostima.

Može li škola birati opremu koju dobiva u projektu?

Svi radovi i oprema nabavljaju se putem javne nabave te izvođač, marka i tip proizvoda ovisi o javnoj nabavi. Opremanje škola ići će sukladno planu projekta, koji je odobrila Europska komisija i škola neće imati mogućnost izbora opreme, osim škola koje će biti izabrane za dodatno opremanje na kraju projekta.

Edukacijske aktivnosti i podrška

Kada počinju edukacije u sklopu II. faze programa e-Škole?

Same edukacije u programu obrazovanja s održavanjem će započeti krajem ljeta 2021. godine zbog epidemiološke situacije.

No, početkom 2020. godine u svim školama održane su inicijalne radionice. Cilj uvodne radionice bio je prvenstveno informirati odgojno-obrazovne djelatnike u školskim ustanovama o projektu e-Škole, a posebno o programu obrazovanja koji će se provoditi u sklopu projekta i koji će im omogućiti razvoj digitalnih kompetecija.

Što je obuhvaćeno programom obrazovanja u okviru projekta?

U sklopu projekta e-Škole, razvijen je i program obrazovanja, koji obuhvaća niz različitih radionica, od kojih je većina sadržaja tematski osmišljena za učitelje i nastavnike, a dio je specifično osmišljen za ravnatelje. Radionice će se održavati u školama, ali i regionalno (na više lokacija, geografski optimalno raspoređenih). Osim radionica, korisnici će imati priliku pohađati organizirane oblike online učenja – e-tečajeve i webinare, ali i obrazovati se kroz video-lekcije i EduBliceve kao objekte samostalnog mikroučenja.

Program obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija u sklopu e-Škola je temeljen na Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) o kojem se više može pročitati na poveznici: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu, a dostupan je i na hrvatskom jeziku na poveznici: https://www.e-skole.hr/wp-content/uploads/2020/04/CARNET_digitalne_kompetencije_2020.pdf.

e-Škole program obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija kreće s održavanjem početkom 2021. godine, a trajat će do kraja projekta.

Koje su obveze škola u pohađanju edukacija u projektu?

Obveze škole vezane za pohađanje edukacija su sljedeće:

 • osigurati da zaposlenici škole obuhvaćeni projektom iz programa ponuđenih obrazovnih aktivnosti odaberu i aktivno sudjeluju u edukacijama i događajima namijenjenim sustavnom razvoju njihovih digitalnih kompetencija kao i ostalih vještina za korištenje digitalnih tehnologija
 • osigurati održavanje najmanje tri radionice godišnje u svojim prostorima na kojoj će obavezno sudjelovati minimalno 15 djelatnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) Škole, iznimke su škole koje imaju manje od 31 zaposlenih odgojno-obrazovnih radnika, a u kojima je potrebno sudjelovanje najmanje 50% odgojno-obrazovnih radnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) škole

Koji će digitalni obrazovni sadržaji (DOS) biti izrađeni u okviru projekta?

Cilj je da se tijekom trajanja programa e-Škole izrade digitalni obrazovni sadržaji (DOS) za sve razrede predmetne nastave u osnovnoj školi (5. – 8. razred) i sve razrede po programu opće gimnazije (1. – 4. razred) za gotovo sve obavezne nastavne predmete.

U pilot fazi izrađeni su DOS-evi za pojedine razrede za nastavne predmete: Matematika, Biologija, Fizika i Kemija, a tijekom 2. faze projekta do sada su izrađeni DOS-evi za pojedine razrede za nastavne predmete: Hrvatski jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda i Biologija, Kemija, Geografija, Fizika, Povijest, Francuski jezik, Njemački jezik, Engleski jezik, Talijanski jezik i Latinski jezik. 

U sljedeće dvije godine bit će izrađeni i DOS-evi za Likovnu i Glazbenu kulturu/umjetnost, Psihologiju, Sociologiju, Logiku, Filozofiju te Politiku i gospodarstvo te DOS-evi za preostale razrede za Hrvatski jezik, Informatiku, Tehničku kulturu, Povijest i Geografiju.

Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni u projektu e-Škole nalaze se na Edutoriju na poveznici: https://edutorij.e-skole.hr/share/page/dos-eskole. 

Što su mobilni timovi?

Pilot projekt e-Škole pokazao je potrebu za posjetom stručnjaka koji bi nastavnicima i stručnjaku za tehničku podršku mogli pomoći oko nekih specifičnosti ili poteškoća koje imaju s opremom i mrežom. Stoga je uspostavljen tim od 10 tehničara raspoređen regionalno po čvorištima u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) koji će obilaziti lokacije škola i na licu mjesta pružati podršku za korištenje mreže i računalne opreme. Ukoliko škola treba pomoć ili ima poteškoća koje nije uspio riješiti njihov stručnjak za tehničku podršku, mogu se obratiti CARNET-ovom helpdesku za podršku obrazovnom sustavu i zatražiti dolazak tehničara iz mobilnog tima.

Što je Virtualna zajednica praktičara?

U okviru projekta e-Škole kreirana je vanjska mreža e-Škole – Virtualna zajednica praktičara, u okviru skole.hr mreže na Yammeru. Ista služi kao platforma za kreiranje virtualne zajednice praktičara u projektu, na kojoj će se učitelji, nastavnici, ravnatelji, stručni suradnici i administrativno osoblje škola iz projekta povezati i dijeliti svoja znanja, ideje te svakodnevne prakse vezane uz korištenje IKT-a u svom radu.

Na platformi Yammer dodatno možete pročitati aktualne informacije i obavijesti o projektu te postavljati pitanja.

Upute_za_pristupanje_Yammer_mrezi_e-Skole

Škole iz pilot projekta e-Škole

Ovi odgovori odnose se na 151 školu uključenu u pilot projekt e-Škole, koji je trajao od 2015. do 2018. godine.

Hoće li škole iz pilot projekta biti uključene u sljedeću fazu projekta?

Škole iz pilot projekta bit će uključene u sljedeću fazu. Zaposlenici škole će i dalje će moći pohađati edukacije, koristiti sadržaje i usluge te će im na raspolaganju biti podrška korisnicima i mobilni timovi za tehničku podršku s opremom i mrežom, a moći će se uključiti i u događanja koja će biti organizirana za škole. Također, učiteljima i nastavnicima koji su u pilot projektu dobili tablete bit će isporučeni laptopi.

Koja je uloga osnivača i e-Škole tehničara u sljedećoj fazi projekta?

Sukladno Ugovoru o sudjelovanju u pilot-projektu, sklopljenom između osnivača, CARNET-a i škole, osnivač se obvezao osigurati e-Škole tehničara za podršku za korištenje mreže i opreme iz projekta za vrijeme i nakon trajanja pilot-projekta (članak 6.).

Koje su obaveze škola ili osnivača vezano za opremu u razdoblju održivosti pilot projekta?

Sve obaveze škole i osnivača u razdoblju održivosti pilot projekta definirane su u Odluci o pravima i obvezama Škola i Osnivača u razdoblju održivosti projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”.

U slučaju krađe računala, škola (ili osnivač) nije dužna nadomjestiti uređaj ako pošalje policijski zapisnik o prijavljenoj krađi.

Ako ne postoji prijava krađe ili je uređaj izgubljen, škola (ili osnivač) treba uređaj nadomjestiti novim uređajem jednakih ili boljih karakteristika te o tome obavijestiti CARNET-ov helpdesk na e-mail adresu helpdesk@skole.hr.

U slučaju da uređaj prestane raditi zbog dotrajalosti, škola treba poslati detaljno objašnjenje zašto smatraju da je riječ o dotrajalosti s priloženom dokumentacijom servisa. Ukoliko CARNET procijeni da je riječ o dotrajalosti, škola (ili osnivač) nije dužna nadomjestiti uređaj.

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.