Najčešće postavljena pitanja

Koje škole se mogu uključiti u projekt e-Škole?

U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu “e-Škole”. Navedeno se odnosi na sve škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili vjerska zajednica, budući da čine dio organiziranoga javnog obrazovnog sustava financiranog od države.

Kako se škola može uključiti u projekt e-Škole?

CARNET je sredinom 2019. godine putem e-pošte kontaktirao ravnatelje svih gore navedenih škola, nakon čega su ravnatelji škola putem web obrasca i kvalificiranog digitalnog potpisa CARNET-u predali Zahtjev za uključenje škole u projekt. U isto vrijeme svim osnivačima dostavljen je Ugovor o sudjelovanju u projektu “e-Škole”. Nakon potpisa ugovora, škole ulaze u projekt.

Što je to kvalificirani digitalni potpis?

Kvalificirani digitalni potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014) ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis, a CARNET ga uvodi u poslovanje sa školama kako bi se digitalno transformirali poslovni procesi škola. Kvalificirani elektronički potpis uveo se pri slanju Zahtjeva za uključenje škola u projekt e-Škole no moći će se koristiti za sve ostale obrasce i dopise koje je škola do sada slala CARNET-u poštom putem dopisa s potpisom i pečatom (obrasci za imenovanje administratora imenika, resursa, e-Dnevnika, zahtjev za uključenje u e-Dnevnik, zahtjev za izdavanjem dodatnog korisničkog računa i sl.). Kvalificirani digitalni potpis ravnatelji škola moći će koristiti i za druge potrebe škola.

CARNET izvršava osobnu identifikaciju ravnatelja škola, nakon čega im se isporučuju čitači kartica, kartice za digitalni potpis i pinovi.

Koja je uloga i obaveza osnivača u projektu?

Podrška osnivača školama u projektu neophodna je radi održivosti projekta. Obaveze koje osnivač preuzima potpisom ugovora su sljedeće:

 • imenovati stručnjaka za tehničku podršku i osigurati sredstva za financiranje njegovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u projektu kontinuirano za vrijeme i nakon završetka provedbe projekta
 • u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishoditi dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta
 • u svom poslovno-informacijskom sustavu osigurati funkcionalnost za razmjenu podataka s CARNET-ovim sustavom za informatizaciju poslovanja ustanove (CARNET sigma)
 • nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.
Kada počinju prve projektne aktivnosti u projektu?

Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su u siječnju 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža na prvih 150 lokacija škola.

Što znači projektiranje lokalne mreže na školi?

U projektiranju škola, projektanti dolaze na lokaciju i rade snimku postojećeg stanja. Snimka postojećeg stanja uključuje postojeću lokalnu računalnu mrežu, arhitektonski opis i građevinska svojstva škole u dovoljnoj mjeri za izradu kvalitetnog Projektnog zadatka (tlocrt svakog kata škole s oznakom prostorija, postojećih komunikacijskih ormara, novih komunikacijskih ormara, učionica koje će biti opremljene u sklopu projekta i postojećim prihvatom veze). Ravnatelj škole potpisuje Projektni zadatak te tako potvrđuje parametre koje je dogovorio s projektantima, smještaj novih komunikacijskih ormara i učionica koje će biti opremljene u sklopu projekta. Nakon toga, projektanti izrađuju Glavni izvedbeni projekt prema kojemu će se graditi lokalna računalna mreža škole.

Koje lokacije škola su obuhvaćene projektiranjem?

Projektiranje će obuhvatiti sve matične škole, područne škole s 30 i više učenika te dodatne lokacije škola na kojima se odvija nastava.

Hoće li područne škole s manje od 30 učenika biti opremane u projektu?

Za ove lokacije neće se projektirati lokalna mreža, već se lokalna mreža osigurati po nekom drugom modelu, poput pokućnog interneta.

Kako je organizirano projektiranje lokalnih mreža škola?

Projektiranje je započelo u siječnju 2019. i traje do srpnja 2021. godine. U njega će biti uključeno 1489 lokacija. Projektiranje je podijeljeno u 10 faza, svaka faza traje tri mjeseca i uključuje 150 lokacija škola.

Što škola mora pripremiti za dolazak projektanata?

Prilikom projektiranja, dobavljači će od škole tražiti informacije vezane za postojeću lokalnu računalnu mrežu što uključuje postojeće komunikacijske ormare, postojeću aktivnu mrežnu opremu i mjesto prihvata postojeće veze. Za sada, potrebno je razmisliti o potencijalnim prostorijama (učionicama) za opremanje interaktivnom računalnom opremom i potencijalnim prostorijama za smještaj novog glavnog komunikacijskog ormara (uzimajući u obzir razinu buke koju proizvodi ormar i mrežna oprema unutar njega). Broj novih ormara će ovisiti o veličini škole. Naravno, sve će još biti dogovoreno i objašnjeno prilikom obilaska škole od strane projektanta.

Kada počinje izgradnja lokalnih mreža na školama?

Nakon završetka projektiranja započinje izgradnja lokalne mreže prema glavnom izvedbenom projektu koji su izradili projektanti. Izgradnja lokalnih mreža odvijat će se u 2 faze. U prvoj fazi u školu dolaze izvođači koji postavljaju kablove i ormare za bežičnu mrežu. Ta faza naziva se kabliranje, odnosno pasiva, jer se postavlja pasivna mrežna oprema. Kabliranje je podijeljeno u 10 faza, svaka faza traje tri mjeseca i uključuje 150 lokacija škola.

U drugoj fazi postavlja se aktivna mrežna oprema – aktiva. Nakon postavljanje opreme, škola će dobiti funkcionalnu bežičnu mrežu škole. Ova faza traje od veljače 2020. do prosinca 2022. godine. 

Što škola treba pripremiti za prvu fazu izgradnje mreže (za polaganje kablova – pasive)?

Obaveza škole je, za potrebe instalacije nove opreme, osigurati niskonaponske priključke prema tipu i poziciji opreme koji će se definirati projektom te priključak za izjednačenje potencijala novougrađenih razdjelnika i opreme.

Sve detaljnije informacije o obavezama škole prije početka radova nalaze se u Projektnom zadatku koji projektanti dostavljaju u školu po završetku projektiranja i snimke stanja.

Zašto izgradnja lokalnih mreža na školama tako dugo traje?

Projektiranje i izgradnja bežičnih škola obuhvatiti će 1489 lokacija, na kojima radovi trebaju biti završeni do kraja projekta, odnosno do kraja 2022. godine. To je izuzetno kratak rok za ovako velik broj lokacija, jer na tržištu ne postoji dovoljno izvođača koji bi mogli odraditi ovaj posao u kraćem roku.

Što škola dobiva ulaskom u projekt e-Škole?

Ulaskom u projekt škole dobivaju sljedeće:

 • izgradnju lokalne računalne mreže škole sukladno planu projekta
 • opremanje zaposlenika škole koji sudjeluju u projektnim aktivnostima osobnim uređajem
 • opremanje odabranih učionica u školi opremom prema planu projekta
 • korištenje e-usluga prema planu projekta
 • korištenje e-sadržaja razvijenih u projektu (digitalni obrazovni sadržaji, scenariji poučavanja i slično)
 • edukaciju zaposlenika škole za korištenje e-usluga, e-sadržaja i primjenu IKT-a u obrazovanju, upravljanju i drugim procesima u školi.
Koju opremu škola dobiva u projektu?

Ulaskom u projekt škola dobiva bežičnu mrežu, svi učitelji, odnosno nastavnici bit će opremljeni prijenosnim računalom. Opremit će se i dvije učionice, jedna prezentacijska s pametnim ekranom i druga interaktivna s pametnim ekranom i uređajima za učenike.  Dio škola bit će opremljen i dodatnom opremom ovisno o potrebama i željama škola.

Kada će biti isporučena prijenosna računala za učitelje i nastavnike?

Opremanje učitelja i nastavnika prijenosnim računalima odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi tijekom jeseni 2019. godine bit će opremljeni učitelji i nastavnici, koji predaju u razredima obuhvaćenim obrazovnom reformom, a trenutno nemaju funkcionalno prijenosno računalo. Radi se o učiteljima osnovnih škola koji će sljedeće školske godine predavati bilo koji predmet u 1. i/ili 5. razredu te učitelje Kemije, Fizike i Biologije, koji će predavati u 7. razredu te o svim nastavnicima srednjih škola koji predaju u 1. razredu.

Tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. godine ravnatelji svih škola popunjavali su anketu u kojoj su naveli broj tih nastavnika te će sukladno tim podacima biti isporučena prijenosna računala školama za te nastavnike tijekom jeseni 2019. godine.

Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje bit će isporučena kasnije tijekom projekta.

 

Koliko traje garancija proizvođača za prijenosna računala za nastavnike isporučena u prvoj fazi?

Garancija za prijenosna računala je 5 godina, a na bateriju 12 mjeseci.

Koja oprema će biti isporučena za škole, odnosno učionice?

Oprema za učionice isporučivat će se nakon završetka radova na lokalnoj mreži škole. Opremanje će se odvijati u dvije faze. Prva faza obuhvatit će opremu za 2 učionice, jedna prezentacijska s pametnim ekranom i druga interaktivna s pametnim ekranom i uređajima za učenike. 

U drugoj fazi pred kraj projekta bit će opremane škole koje su najviše koristile opremu i sadržaje razvijene u projektu, bile najaktivnije u projektnim aktivnostima te najviše napredovale u podizanju digitalne zrelosti svoje škole. Ove škole u određenoj mjeri moći će birati tip opreme ovisno o potrebama i planiranim aktivnostima.

Što ako škola već ima funkcionalnu bežičnu lokalnu mrežu?

Bez obzira na funkcionalnu bežičnu lokalnu računalnu mrežu, projektant će snimiti stanje postojeće mreže i utvrditi može li se i u kojoj mjeri iskoristiti postojeći sustav kabliranja (pasiva) te na osnovu toga napraviti Glavni izvedbeni projekt. Školama s funkcionalnom bežičnom mrežom zamijenit će se stara mrežna oprema s novom opremom pred kraj projekta. Nova oprema nabavljena kroz projekt mora biti implementirana kako bi se omogućio jedinstveni centralni sustav za upravljanjem i nadzorom lokalnom računalnom mrežom, sustavno praćenje digitalne zrelosti škola, prijava korisnika na mrežu kroz jedinstveni autentifikacijski sustav i ostale funkcionalnosti koje će škole dobiti projektom.

Može li škola birati opremu koju dobiva u projektu?

Svi radovi i oprema nabavljaju se putem javne nabave te izvođač, marka i tip proizvoda ovisi o javnoj nabavi. Opremanje škola ići će sukladno planu projekta, koji je odobrila Europska komisija i škola neće imati mogućnost izbora opreme, osim škola koje će biti izabrane za opremanje u drugoj fazi projekta.

Koje su obaveze škola u projektu?

Škola se obvezuje:

 • u projektne aktivnosti uključiti kolektiv škole sukladno potrebama projekta, što će koordinirati ravnatelj kao voditelj projektnih aktivnosti na školi
 • omogućiti izvođenje radova potrebnih za spajanje škole u CARNET mrežu, za uspostavu lokalne računalne mreže škole te radove za opremanje učionica
 • osigurati adekvatne strujne instalacije sukladno izvedbenom projektu izgradnje školske mreže kao preduvjet za izvođenje radova i uređenje prostora nakon izvedbe radova
 • omogućiti učenicima spajanje na mrežu škole vlastitim uređajima u skladu s CARNET-ovim preporukama
 • supotpisati s CARNET-om i izvođačem radova primopredajni zapisnik nakon završetka radova i opremanja škole nakon čega škola postaje korisnik opreme i dužna je postupati s njome pažnjom dobrog gospodarstvenika
 • osigurati da zaposlenici škole koriste dodijeljene osobne uređaje i računalnu opremu u učionicama u svakodnevnom radu
 • organizirati raspored korištenja računalne učionice opremljene u projektu na način da je mogu koristiti svi nastavnici kako bi se učionica optimalno koristila u svrhu za koju je i namijenjena
 • čuvati opremu s pažnjom dobrog gospodarstvenika i poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu predmetne IT opreme od mogućih prirodnih nepogoda i katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama
 • koristiti e-usluge prema planu projekta
 • osigurati da zaposlenici primjenjuju e-sadržaje razvijene u projektu (digitalni obrazovni sadržaji, scenariji poučavanja i slično) u provedbi nastave
 • osigurati da zaposlenici škole obuhvaćeni projektom iz programa ponuđenih obrazovnih aktivnosti odaberu i aktivno sudjeluju u edukacijama i događajima namijenjenim sustavnom razvoju njihovih digitalnih kompetencija kao i ostalih vještina za korištenje digitalnih tehnologija
 • osigurati održavanje jedne radionice godišnje u svojim prostorima na kojoj će obavezno sudjelovati minimalno 20 djelatnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) škole
 • omogućiti sudjelovanje zaposlenika i učenika (te osigurati prethodnu pisanu suglasnost roditelja) u istraživanjima u sklopu projekta te uključiti provođenje istraživanja u Godišnji plan i program rada škole
 • osigurati da zaposlenici škole sudjeluju u procesu evaluacije projektnih aktivnosti i rezultata
 • dostaviti CARNET-u sve informacije potrebne za administraciju i izvještavanje na projektu
 • u koordinaciji s CARNET-om aktivno sudjelovati u diseminaciji informacija o projektu.
Što su mobilni timovi?

Pilot projekt e-Škole pokazao je potrebu za posjetom stručnjaka koji bi nastavnicima i stručnjaku za tehničku podršku mogli pomoći oko nekih specifičnosti ili poteškoća koje imaju s opremom i mrežom. Stoga je uspostavljen tim od 10 tehničara raspoređen regionalno po čvorištima u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) koji će obilaziti lokacije škola i na licu mjesta pružati podršku za korištenje mreže i računalne opreme. Ukoliko škola treba pomoć ili ima poteškoća koje nije uspio riješiti njihov stručnjak za tehničku podršku, mogu se obratiti CARNET-ovom helpdesku za podršku obrazovnom sustavu i zatražiti dolazak tehničara iz mobilnog tima.

Koje su obveze škola u pohađanju edukacija u projektu?

Obveze škole vezane za pohađanje edukacija su sljedeće:

 • osigurati da zaposlenici škole obuhvaćeni projektom iz programa ponuđenih obrazovnih aktivnosti odaberu i aktivno sudjeluju u edukacijama i događajima namijenjenim sustavnom razvoju njihovih digitalnih kompetencija kao i ostalih vještina za korištenje digitalnih tehnologija
 • osigurati održavanje jedne radionice godišnje u svojim prostorima na kojoj će obavezno sudjelovati minimalno 20 djelatnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) škole.
Koji će digitalni obrazovni sadržaji (DOS) biti izrađeni u okviru projekta?

U pilot fazi izrađeni su DOS-ovi iz Matematike, Biologije, Fizike i Kemije za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred srednje škole. Navedeni materijali nalaze se na sljedećoj poveznici: https://edutorij.e-skole.hr/share/page/dos-eskole

U sljedećoj fazi projekta izradit će se DOS-ovi za većinu predmeta od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije.

Sklapa li škola s CARNET-om ugovor o sudjelovanju u projektu?

Sve škole temeljem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja imaju status članice CARNET-a i s CARNET-om su sklopile Ugovor o članstvu. Članak 4. tog ugovora kaže kako su ugovorene strane suglasne da CARNET ima pravo donositi odluke i preporuke u vidu pisanih naputaka, koje službeno objavljuje na adresi: http://www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumenti/cda_dokumenti

Škole su se u članku 5. istog ugovora obvezale uvažavati u cijelosti i primjenjivati ove pisane naputke. Stoga je CARNET donio dokument CDA 0062 Odluka o sudjelovanju škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, koji se nalazi na gore navedenoj adresi.

Dakle, nema potrebe za sklapanjem posebnog ugovora o sudjelovanju u projektu između škola i CARNET-a.

 

Škole iz pilot projekta e-Škole

Ovi odgovori odnose se na 151 školu uključenu u pilot projekt e-Škole, koji je trajao od 2015. do 2018. godine.

Hoće li škole iz pilot projekta biti uključene u sljedeću fazu projekta?

Škole iz pilot projekta bit će uključene u sljedeću fazu. Zaposlenici škole će i dalje će moći pohađati edukacije, koristiti sadržaje i usluge te će im na raspolaganju biti podrška korisnicima i mobilni timovi za tehničku podršku s opremom i mrežom, a moći će se uključiti i u događanja koja će biti organizirana za škole. Također, učiteljima i nastavnicima koji su u pilot projektu dobili tablete bit će isporučeni laptopi.

Koja je uloga osnivača i  e-Škole tehničara u sljedećoj fazi projekta?

Sukladno Ugovoru o sudjelovanju u pilot-projektu, sklopljenom između osnivača, CARNET-a i škole, osnivač se obvezao osigurati e-Škole tehničara za podršku za korištenje mreže i opreme iz projekta za vrijeme i nakon trajanja pilot-projekta (članak 6.).